KIINTEISTÖLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN VUOSIKERTOMUS 2018

YLEISTÄ     

Itsenäisyyden juhlavuoden jälkeinen vuosi jää mieleen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja talouden tasapainotuksen vuotena. Kohtalaisesta talouskehityksestä ja suhdannehuipusta huolimatta koko julkisen talouden alijäämää ei ihan vielä saatu kurottua umpeen. Hyvää oli kuitenkin se, että julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon supistui vuonna 2018 takaisin alle 60 prosenttiin.

Asuinrakentamisen kasvu jatkui voimakkaana 2018, kun mittarina käytetään valmistuneiden asuntojen lukumäärää, joka nousi runsaaseen 40000 asuntoon. Aloituksissa kasvu taittui suurin piirtein edellisvuoden lukemiin, arviolta 45000:een. Tämä oli viimeisen 30 vuoden vertailun yksi korkeimmista lukemista.

Vanhojen asuntojen keskihinnat nousivat ennakkoarvioiden mukaan hieman runsaan prosentin verran vuonna 2018, mikä oli edellisvuotista vauhtia. Pk-seudulla hintojen nousu oli miltei kolme prosenttia, mutta muualla Suomessa keskihinta edelleen hieman laski edellisvuodesta. Kaupunkien ja alueiden väliset kehityserot olivat edelleen merkittäviä. Pääkaupunkiseudullakin nousua oli käytännössä kaupunkikohtaisesti vain Helsingissä, sillä Espoossa ja Vantaalla nousu katkesi. Koko maan mitassa kolmannella neljänneksellä oli vuonna 2018 enemmän kaupunkeja, joissa vanhojen asuntojen hinnat laskivat tai pysyivät ennallaan kuin nousivat. Valtakunnallisesti tarkasteltuna kerrostalohuoneistojen hinnat nousivat keskimäärin noin kaksi prosenttia, ja rivitalohuoneistojen hinnat pysyivät keskimäärin edellisvuoden tasoilla.

Asuntovuokrien nousu hienoisesti hidastui. Alustavan arvion (tammi-syyskuun tilastoaineisto) mukaan nousua oli keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Pk-seudulla nousua oli lievästi enemmän kuin muualla Suomessa. Neljännesvuositilastojen mukaisella vertailulla Ara-vuokrat nousivat noin 2,6 prosenttia, ja markkinavuokrat hieman alle 2,5 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI) nousi vuonna 2018 edelleen varsin maltillisesti. Vuoden kolmannella neljänneksellä asuinkerrostalojen KYKI-indeksi nousi 1,7 % edellisvuodesta. Koko vuoden keskimääräinen nousu oli arviolta runsaat 1,5 prosenttia, jossa on hieman nousua edellisvuodesta. Indeksiä nostavia tekijöitä olivat sähkön ja lämmityksen sekä korjaamisen kallistuminen.

Asumiskustannusten nousuvauhti hidastui edellisvuoteen verrattuna. Tämä kävi ilmi syksyllä julkaistusta Kiinteistöliiton indeksitalo 2018 -vertailusta, joka tarkasteli 51 kaupungin ja kunnan taksoja ja veroja. Seinäjoki säilytti vertailussa asemansa edullisena asuinpaikkakuntana. Kunnallisten tariffien osalta Seinäjoella muuttuivat ainoastaan sähkökustannukset, jotka nekin vain vähäisesti. Seinäjoki ei vielä toistaiseksi ottanut käyttöön hulevesimaksujärjestelmää. Seinäjoen kiinteistöveroprosentit olivat indeksitalovertailussa keskiarvoa korkeammat ja myös jätehuollon taksat sijoittuvat vertailun kalliimpaan päähän.

Viranomaisten kiinteistöveron uudistushanke oli alustavien luonnosten osalta lausuntokierroksella syyskuussa. Kriittisen lausuntokierroksen jälkeen Sipilän hallitus kuitenkin palautti hankkeen jatkovalmisteluun. Samalla hankkeeseen otettiin lisäaikaa niin, että verotusarvojen uudistus ja uudet veroprosentit voidaan päättää yhdellä kertaa vuonna 2021. Voimaan uusi järjestelmä voisi tulla hankkeen suunnitelman mukaan vuodesta 2022 lähtien.

Toukokuun alusta alkaen tuli voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus, jossa täsmennettiin vaatimuksia rekisteritietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Kevään aikana taloyhtiöissä valmistauduttiin säännösten voimaantuloon tarkistamalla asukkaiden ja osakkaiden tietojen käsittelyprosesseja.

Vuoden aikana valmisteltiin asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen ja sähköisen huoneistotietojärjestelmän säännöksiä, joiden molempien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. Paperisista asunto-osakkeista tullaan luopumaan perustettavien taloyhtiöiden osalta jo vuoden 2019 alusta alkaen.

Alueelliset kiinteistöyhdistykset kokosivat syksyllä tilastoa tupakointikieltoja hakeneista taloyhtiöistä. Valtakunnallisesti vain alle 200 taloyhtiötä oli hakenut kieltoa. Seinäjoen tilanne myötäili valtakunnan tietoa, sillä Seinäjoellakin kieltoja oli haettu vain muutamia.

YHDISTYSTOIMINTA – 40 VUOTTA KIINTEISTÖNOMISTAJIEN ASIALLA

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on vuonna 1978 perustettu alueellinen kiinteistöyhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen Suomen Kiinteistöliitto ry:hyn. Kiinteistönyhdistys kokoaa yhteen Etelä-Pohjanmaan maakunnan kiinteistönomistajia toimien niiden edunvalvojana ja palveluiden tuottajana yhteistyössä keskusjärjestön, Suomen Kiinteistöliiton kanssa. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaalla on jäsenpalveluita ja järjestötoimintaa koskeva alueellinen yhteistyösopimus Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Kulunut vuosi 2018 oli Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n 40. toimintavuosi. Yhdistys juhlisti pyöreitä vuosia niin sanotusti arjen merkeissä järjestämällä juhlavuonna Asumisen arkea ja juhlaa -40-vuotisseminaarin. Seinäjoen Framin tiloissa pidetyssä juhlaseminaarissa arkkitehti Sini Saarimaa (TTY) kertoi tulevaisuuden kerrostalorakentamisen suunnittelun haasteista ja asuntojen muunneltavuudesta. Asiantuntija Salla Kettunen (SeAMK) käsitteli esityksessään asukkaiden ikääntymisen vaikutuksia taloyhtiöiden palvelutarpeisiin ja asumispalveluiden tuottamiseen. Filosofi Maija-Riitta Ollila puolestaan avasi monimuotoista arvokeskustelua tulevaisuuden kodista ja sen asukkaista.

Juhlaseminaariin osallistui noin sata jäsenkiinteistöjen ja kiinteistöalan sidosryhmien edustajaa.

Kiinteistöyhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja edellisvuoden ennätyksellisen jäsenmäärän lisäyksen ansiosta yhdistys pystyi laajentamaan jäsenpalveluitaan. Alueyhteistyösopimusta päivitettiin vastaamaan muuttuneita palvelutarpeita. Alkusyksystä toteutettiin Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan ja Kiinteistöliitto Pirkanmaan hallitusten yhteistyötapaaminen.

Suomen Kiinteistöliitto teki keväällä laajan jäsentyytyväisyyskyselyn, jossa arvioitiin samalla kertaa liiton ja alueellisten kiinteistöyhdistysten palveluita ja toimintaa. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan jäsenistö antoi erinomaisen arvosanan kaikille ydinpalveluille, joista viestintä ja tiedottaminen sai parhaan arvosanan. Koulutustapahtumia jäsenet pitivät myös erittäin onnistuneina. 97 % kyselyyn vastanneista suositteli kiinteistöyhdistyksen jäsenyyttä myös muille taloyhtiöille.

Neuvontapalvelut

Märkätilojen korjaukset ja yhtiön ja osakkeenomistajan välinen kunnossapitovastuu olivat edelleen neuvontapalveluiden yleisin teema. Kevään erityisteemana olivat tietosuoja-asetukseen liittyvät käytännöt. Tätä neuvontaa tuki verkkosivuilla julkaistu kattava ohjeistus. Myös tupakointikieltojen hakeminen taloyhtiöihin, sähköautojen latausinfraan liittyvät kysymykset sekä airbnb -vuokraustoiminta askarruttivat jäseniä.  

Neuvontaa annettiin puhelinneuvontana sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimistosta että Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjosi neuvontaa laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä asioissa. Lakineuvontapalvelu vahvistui kun Pirkanmaan toimistolle rekrytoitiin oma lakimies.

Kiinteistöliiton kautta jäsenten käytössä olivat liiton lakineuvonta, talous- ja veroasiantuntijat sekä energia-asiantuntija. Kiinteistöliiton kautta jäsenet saivat korjausrakentamisen neuvontapalvelua kahtena iltapäivänä viikossa syyskuun loppuun saakka. Lokakuun alusta alkaen valtakunnallinen korjaus- ja tekninen neuvonta laajeni nelipäiväiseksi kolmen alueellisen yhdistyksen tuottamaksi palveluksi.

Viestintä       

Digitalisaatio muutti merkittävästi myös kiinteistöyhdistyksen viestintää, kun perinteinen painettu jäsentiedote jäi edellisvuoden lopussa historiaan. Vuoden alusta alkaen Jäsentiedote muuttui kokonaan sähköiseksi ja vuoden lopulla myös uuteen ulkoiseen asuun. Uutiskirje -formaattiin uudistunut viestintävälinen paransi viestinnän nopeutta, ilmestymistiheyttä ja ekologisuuttakin.

Printtiviestintää jäsenille suunnatussa viestinnässä edustivat Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisema valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (10 numeroa/vuosi) sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan julkaisema alueellinen Pirkanmaan Kiinteistöviesti (4 numeroa). Molemmat lehdet julkaistiin myös sähköisinä formaatteina.

Järjestön verkkosivujen uudistus eteni ja alkuvuonna avautuivat päivitetyt Suomen Kiinteistöliiton sekä alueellisten kiinteistöyhdistysten sivustot. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan jäsenet pääsivät helmikuulla rekisteröitymään uusille jäsensivuille, jotka tarjoavat hyötytietoa, oppaita ja lomakkeita, jäsentiedotearkiston sekä koulutustapahtumien aineistoja. Edellisvuonna avautuneet Suomen Kiinteistölehden www.kiinteistolehti.fi -sivustot osoittautuivat kävijämäärältään suosituksi ajankohtaiskanavaksi.

Jäsentaloyhtiöiden käytössä oli edelleen Kiinteistöliiton ylläpitämä taloyhtiöiden kotisivupalvelu www.taloyhtiosivut.fi

Koulutustoiminta

Koulutustapahtumat avasi tammikuinen Hallituksen talouskurssi -ilta, jossa Suomen Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen kertoi taloyhtiön talouden suunnitelmallisuudesta sekä tilinpäätöksen ja talousarvion sisällöistä. Samassa tilaisuudessa toiminnanjohtaja Jorma Koutonen esitteli alkaneen vuoden talousarvionäkymiä

Valtakunnallinen Suomen Kiinteistöliiton koordinoima Mahdollisuuksien remontti -kiertue jalkautui Seinäjoelle helmikuussa. Taloyhtiöiden korjausrakentamista edistävä tapahtuma välitti kokemusperäistä tietoa juridiikan, talouden sekä rakennustekniikan näkökulmista.

Toukokuussa järjestettiin junamatka Real Estate Expo Tampere 2018 -messutapahtumaan.

Lokakuun koulutusillan teemana oli Märkätilakorjaukset taloyhtiössä. Tekniikan tohtori Jari Virta Suomen Kiinteistöliitosta piti alustuksen märkätilakorjausten korjausvaihtoehdoista ja rakennusterveysasiantuntija Esa Kemppainen ProLeader Oy:stä puolestaan puhui korjaushankkeiden valvonnan merkityksestä ja valvontakäytännöistä.

Koulutusiltojen lisäksi jäsenten käytettävissä olivat Taloyhtiöiden hallituksille suunnatut verkkokurssit: Aiemmin julkaistut HTHJ (Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen) ja Toiminnantarkastus -verkkokurssi saivat rinnalleen Puheenjohtajana taloyhtiössä verkkokurssin täydentämään hallinnon koulutustarjontaa.

Vuoden 2018 koulutustapahtumat:

24.1. Hallituksen jäsenen talouskurssi                         51 osallistujaa

6.2. Mahdollisuuksien remontti -koulutusilta                 85 osallistujaa

24.5. Messumatka Real Estate                                    18 osallistujaa

24.9. Asumisen arkea ja juhlaa                                   90 osallistujaa

23.10. Märkätilan korjaus taloyhtiössä                         77 osallistujaa

Vaikuttaminen

Kiinteistöyhdistys teki Seinäjoen kaupunginvaltuutetuille aloitteen kaupungin omasta hissiavustuksesta. Aloite sai jonkin verran tukea osakseen, mutta kaupungin talousarvioon ei avustusta tälläkään kertaa saatu.

Valtakunnallinen asumiskustannusvertailu sai hyvin näkyvyyttä syksyllä. Seinäjoki ja Pohjanmaan kunnat sijoittuivat vertailussa edelleen valtakunnallisesti edullisimpien kuntien joukkoon. Asumiskustannusten kilpailukyky johtuu suureksi osaksi alueen edullisista kaukolämmön tariffeista.

Muita mediassa läpäisseitä yhdistyksen viestimiä teemoja olivat 40-vuotisjuhlaseminaarin puheenvuorot sekä tulorekisteriuutisointi.

Toiminta työmarkkinajärjestönä

Kiinteistöyhdistys on valtakunnallisen Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Tätä kautta yhdistyksen työnantajina toimivat jäsenkiinteistöt ovat järjestäytyneitä kiinteistöalan työnantajia. 1.2.2018 alkaen tulivat voimaan Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva kolmivuotinen ja Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva kaksivuotinen työehtosopimus.

Muu toiminta

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja Elisa Oyj:n (aiemmin Anvia Telecom Oyj) kaapeli-TV -palveluita koskeva puitesopimus oli voimassa toista sopimusvuottaan. Hintaetuuden jäsentaloyhtiöille tarjoava puitesopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Kiinteistöyhdistys siirtyi lokakuun alusta alkaen sähköiseen taloushallintojärjestelmään.

JÄSENET JA TOIMIELIMET

Jäsenet        Kiinteistöyhdistyksen nettomääräinen jäsenkasvu vuonna 2018 oli 6,7 %. Vuoden lopussa kiinteistöyhdistyksen jäsenenä oli 285 taloyhtiötä.  

Yhdistyksen kokous

Kiinteistöyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Seinäjoella 20.3.2018. Vuosikokous päätti sääntöjen 7 §:ää (kokouskutsut) koskevasta muutoksesta.

Hallitus

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan hallituksen kokoonpano 2018:

Puheenjohtaja          Jukka Penttilä, Seinäjoki

Varapuheenjohtaja    Mika Pouttu, Seinäjoki

Jäsenet                   

Noora Kangastupa, Seinäjoki

Vesa Mäkelä, Seinäjoki

Birgitta Rajala, Alavus

Hannu Ristaniemi, Kauhava

Reino Ruohoniemi, Seinäjoki

Arto Talasmäki, Seinäjoki

Arto Ylitalo, Lapua

Iina Åman, Seinäjoki

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.  

Toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut Jorma Koutonen Tampereelta. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimistolla jäseniä palvelivat lisäksi neuvonta-asiamies Jaune Koivuniemi, neuvontainsinööri Kaisa Kettunen ja lakimies Johanna Räikkä.

Tilintarkastus

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Helena Takala, HT ja varatarkastajana Tommi Murto, HT.   

Kiinteistöalan luottamustoimet

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Penttilä vaihtoi rooliaan Suomen Kiinteistöliiton Vuokratalovaliokunnan puheenjohtajasta jäseneksi. Hallituksen jäsen Arto Talasmäki toimi edelleen Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnan jäsenenä.  

Hallituksen jäsen Vesa Mäkelä puolestaan jatkoi Etelä-Pohjanmaan Isännöitsijät ry:n puheenjohtajana. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Koutonen toimi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan puheenjohtajana, Kiinteistöalan Kustannus Oy:n hallituksen jäsenenä sekä ISA ry:n Auktorisointitoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöyhdistyksen ansiomerkit

Toimintavuoden aikana alueellisissa kiinteistöyhdistyksissä otettiin käyttöön kiinteistöyhdistysten ansiomerkkijärjestelmä. Myös Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry palkitsi 20.12.ensimmäiset ansioituneet luottamushenkilönsä kiinteistöyhdistyksen ansiomerkillä. Kiinteistöyhdistyksen hopeisen ansiomerkin saivat tuolloin Arto Ylitalo, Arto Talasmäki, Hannu Ristaniemi ja Birgitta Rajala.

Puheenjohtaja Jukka Penttilä (vas.) luovutti Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ansiomerkit Arto Talasmäelle, Birgitta Rajalalle ja Arto Ylitalolle. Kuvasta puuttuu neljäs ansiomerkin saaja Hannu Ristaniemi.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa ylijäämää 497,26 euroa. Yhdistyksen maksuvalmius on koko tilikauden ajan ollut hyvä. Taloudellinen tilanne käy tarkemmin ilmi tilinpäätöksestä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.