Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2024

Yleistä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on kiinteistönomistajien etujärjestö Etelä-Pohjanmaan alueella.  Kiinteistöyhdistys on perustettu vuonna 1978 ja se on Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Kiinteistöyhdistys kokoaa yhteen toiminta-alueensa taloyhtiöitä, tuottaa jäsenilleen palveluita ja hoitaa kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistyksellä on yhteistyösopimus alueellisista jäsenpalveluista Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen jäsenenä voi sen sääntöjen mukaan olla asunto- tai kiinteistö- osakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Kiinteistöyhdistykseen kuuluu yli  350 eteläpohjalaista kerros- ja rivitalotyyppistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä. Jäseninä on sekä omistus- että vuokratalokiinteistöjä. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla palvelulla sekä aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Jäsenistön tyytyväisyyttä ydinpalveluihin mitataan keväällä jäsentyytyväisyyskyselyllä. Vuonna 2024 kiinteistöyhdistys tavoittelee noin 10 prosentin jäsenmäärän kasvua.

Hallinto ja toimisto

Kiinteistöyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksen valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymän toimintastrategian ja muiden linjausten mukaisesti. Kiinteistöyhdistys nimeää edustajansa Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen.

Yhdistyksen hallintoa, taloutta sekä jäsenpalveluita hoitaa alueellisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Tampereen toimisto, joka palvelee jäseniä maanantaisin klo 9–14 ja tiistaista perjantaihin klo 9–15 välillä. 

Talous

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Nopeutuneesta kustannuskehityksestä johtuen vuoden 2024 jäsenmaksuja korotetaan vuosi-kokouksen päätöksen mukaisesti 4 %. Tavoitteena on pitää jäsenmaksut vakaina ja jäsenyyden hinta-laatu-suhde myös uusia jäseniä houkuttelevana. Jäsenmäärän kasvulla kiinteistöyhdistys kattaa kohoavia kustannusten nousuja. 

Vaikuttaminen

Suomen Kiinteistöliitto vastaa kiinteistönomistajia koskevasta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa tekee kiinteistöalaa koskevaa vaikuttamista omalla toimialueellaan.

Kiinteistöyhdistys seuraa toimialueensa asumiskustannusten kehitystä. Kulukehityksestä julkaistaan tuloksia syksyn Indeksitalo 2024 -tutkimuksen yhteydessä. 

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa kannustaa kiinteistönomistajia energiatehokkuuteen nostaen esille esimerkkejä onnistuneista energiahankkeista ja niissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. 

Kiinteistöyhdistys seuraa aktiivisesti uusien energiaratkaisujen kehittämistä ja tarjoaa tutkittua ja kokemusperäistä tietoa jäsenilleen. Kiinteistönomistajia ohjataan toteuttamaan järkevästi mitoitettuja ja oikea-aikaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, erityisesti remonttien ja laitekannan uudistamisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikutetaan kuntien keskitetyn lämmöntuotannon kustannustehokkaaseen vihreään siirtymään sekä toimitusvarmuuden ja energiariippumattomuuden turvaamiseen.

Rakennuskustannusten ja korkojen nousu sekä heikentynyt rahoituksen saatavuus korostavat suunnitelmallisuutta ja varautumista suuriin korjaushankkeisiin. Kiinteistöyhdistys viestii esimerkillisistä ratkaisuista ja käytännöistä, joilla kiinteistöjen asumisterveyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä on pystytty parantamaan.

Rakentamislain uudistamisen myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset. Kiinteistöyhdistys vaikuttaa Seinäjoen kaupungin osalta tähän uudistusprosessiin.

Vuoden lopulla valmistellaan vuoden 2025 kuntavaalivaikuttamista yhteistyössä keskusjärjestön ja alueellisten kiinteistöyhdistysten kanssa.

Neuvontapalvelut

Keväällä kasvaa perinteisesti taloyhtiöiden päätöksentekoa koskeva neuvonnan tarve. Usein toistuvia neuvontateemoja tulevat todennäköisesti edelleen olemaan sähköautojen latausinfran rakentamiseen, kosteusvauriokorjauksiin, energiaremontteihin sekä osakkeenomistajien muutostöihin liittyvät kysymykset. Ohjausta tarvittaneen myös taloyhtiöiden rahoitusjärjestelyihin ja varautumiseen.

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki- hallinto-, talous- ja teknisen neuvontapalvelun toimiston aukioloaikoina. Työsuhdeasioissa jäsenet saavat neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:stä. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana. Kiinteistöyhdistys panostaa neuvonnassa hyvään saatavuuteen ja neuvontapalveluiden omavaraisuuteen. 

Suomen Kiinteistöliitto ylläpitää jäsenille valtakunnallisina palveluina lakineuvontaa (ma-to klo 9–15 ja pe 10–15), talous- ja veroneuvontaa (ma-to klo 9–12), korjaus- ja teknistä neuvontaa (ma–to klo 9–12) sekä energianeuvontaa ajanvarauksella.

Alueellisten kiinteistöyhdistysten käynnistämän Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hankkeen myötä avautuu vuoden alussa Ikääntyvien asumiseen liittyvä neuvontapalvelu.

Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia.

Viestintä

Jäsentaloyhtiöille tuotetaan asumista ja kiinteistönpitoa koskevaa tietoa monikanavaisesti. Ajankohtaistietoa, tutkimustietoa ja kiinteistöalan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja välitetään kiinteistönomistajien käyttöön useita eri viestintäkanavia käyttäen. Perinteistä printtiviestintää täydentää nopea sähköinen viestintä ja sosiaalinen media.

Ajankohtaisviestinnän tärkein väline on noin kuukausittain ilmestyjä sähköinen uutiskirje. Siihen kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisiä ratkaisuja koskeva tieto. Uutiskirje sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Uutiskirjepalvelun jakelua laajennetaan markkinoimalla sitä jäsentaloyhtiöiden kaikille hallitusten jäsenille.

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Jäsenillä on myös mahdollisuus lukea Kiinteistölehteä ja sen aiemmin ilmestyneitä numeroita näköislehtenä. 

Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Jäsenyyteen kuuluu myös neljästi vuodessa ilmestyvä painettu Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehti, jonka uusimmat numerot ovat luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä. 

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille. 

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi. Palvelun voi ottaa käyttöön jäsensivuilta.

Ulkoisen viestinnän osalta kiinteistöyhdistys ylläpitää yhteyksiään mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys tarjoaa medialle lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita. Yhteisöpalvelukanavista on käytössä Facebook, Instagram ja X.

Koulutus

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Koulutustapahtumia järjestetään sekä yleisötapahtumina että webinaareina. Kevääseen kuuluu useampia erilaisia hallinnon koulutustapahtumia, kuten Hallitus ja asumisen arki, Onnistunut yhtiökokous sekä Hallitusammattilainen taloyhtiön hallituksessa. Lapualla järjestetään keväällä Hallituksen iltakoulu -tapahtuma. Syksyn tapahtumiin kuuluu perinteinen talousarvion laatimista koskeva koulutus sekä messumatka Taloyhtiöpäivään. 

Suomen Kiinteistöliitto tuottaa myös kuukausittain koulutuswebinaareja, joista osa on kaikille avoimia tapahtumia. Kevään webinaariaiheina on mm. Huoneistotietojärjestelmään siirretyn yhtiön yhtiökokous, Taloyhtiön tilin- ja toiminnantarkastus, kaikille avoin Yhtiökokous haltuun sekä Tuhoeläimet taloyhtiössä ja Vastuu palovaroittimista. 

Koulutustarjontaa täydentää jäsensivuilla oleva verkkokurssitarjonta. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Suosittuja HTHJ - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, HTHJPLUS - Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, Toiminnantarkastuksen perusteet –verkkokursseja voi opiskella jäsensivuilla ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssitarjontaa täydentävät myös Taloyhtiön pelastussuunnitelma ja Isännöinnin ostaminen -kurssit. Jäsensivuilta löytyy myös koulutusvideoita ja -oppaita sekä jo pidettyjen koulutuswebinaarien tallenteita.

Työnantajapalvelut

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn, josta kiinteistöalan työnantajiksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt saavat työsuhteisiin liittyvää neuvontaa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.